Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego wyjatkowa-okazja.pl

 1. Definicje

1.1. Sprzedawca –  Zubaryk Kostiantyn z siedzibą w Kielcach pod adresem ul. Domaszowska 106/116, 25-320  NIP 6572949292, właściciel sklepu internetowego wyjatkowa-okazja.pl.

1.2. Sklep internetowy – zespół stron internetowych, będący własnością wyjątkowa okazja, dostępnych pod adresem internetowym wyjatkowa-okazja.pl

1.3. Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze Sklepu internetowego. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Klientów sklepu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Sklepu internetowego. Niniejszy Regulamin stanowi zbiór uniwersalnych, obowiązujących wszystkich Klientów sklepu zasad, przy czym mogą istnieć dalsze ograniczenia w korzystaniu przez Klientów sklepu, wynikające z uwarunkowań technicznych i/lub prawnych.

1.5. Klient sklepu – osoba pełnoletnia odwiedzająca Sklep internetowy, która przesłała do Sprzedawcy wypełniony formularz zamówienia i zaakceptowała niniejszy Regulamin i która ma prawo, przy zachowaniu zasad Regulaminu, a także instrukcji, haseł i odnośników zamieszczonych w samym Sklepie internetowym do korzystania ze wszystkich możliwości, jakie on oferuje.

1.6. Użytkownik – każda osoba korzystająca w ograniczonym zakresie z zasobów Sklepu internetowego, tj. bez wypełnienia procedur rejestracyjnych, o ile zostały udostępnione takie możliwości przez wyjatkowa-okazja.pl. Brak procedury rejestracyjnej w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w pkt.3 niniejszego Regulaminu.

1.7. Rejestracja – wypełnienie przez Klienta sklepu formularza zakupu produktu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu internetowego, poprzez podanie danych osobowych, teleadresowych oraz adresu e-mail. Wypełnienie formularza zamówienia wymagane jest do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem sklepu, Umowy Sprzedaży.

1.8. Hasło – otrzymywane wraz z mailem potwierdzającym zakup, który wraz z adresem e‑mail wymagany jest do logowania.

1.9. Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym regulaminie.

1.10. Dostawa – dostarczenie przez Sprzedawcę, Klientowi zamówionego towaru, stanowiące wykonanie świadczenia przez wyjatkowa-okazja.pl na podstawie Umowy sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu usług firm zewnętrznych.

2.1 Sklep internetowy działający pod adresem internetowym wyjatkowa-okazja.pl,

3.1. Klient sklepu/Użytkownik zobowiązany jest do przekazania wyjatkowa-okazja.pl wypełnionego formularza zamówienia. Każde zalogowanie się na stronę Sklepu internetowego przez Klienta sklepu/Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3.2. Klient sklepu/Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.

3.3. Klient sklepu/Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz korzystania z jego zasobów i oferowanych przez niego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

3.4. Wypełnienie formularza Zamówienia przez Klienta/Użytkownika jest równoznaczne z Jego oświadczeniem, że:

 1. a) podane w formularzu Zamówienia dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 2. b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

3.5. Nie jest dozwolone zamieszczanie do produktów komentarzy lub opinii, które:

 1. a) zawierają dane osobowe i teleadresowe,
 2. b) są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej,
 3. c) zawierają treści uznawane jako SPAM – nie będące tematycznie związane z komentowanym produktem lub stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia,
 4. d) stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych,
 5. e) naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne,
 6. f) obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw,
 7. g) popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne),
 8. h) uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z zasobów Sklepu internetowego przez inne osoby.

3.6. Odpowiedzialność Klienta sklepu/Użytkownika:

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec wyjatkowa-okazja.pl z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Klienta sklepu/Użytkownika komentarzy, opisów lub innych materiałów, w tym linków prowadzących do stron zewnętrznych w Sklepie internetowym – Klient sklepu/Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę wyjatkowa-okazja.pl przed takimi roszczeniami.

4.1. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego opisy produktów są zgodne ze stanem faktycznym przedstawionym przez dostawcę produktów.

4.2. Sprzedawca nie odpowiada za błędy w opisach wynikłe z przedstawienia mu błędnych lub mylnych informacji przez producenta lub dystrybutora danego produktu.

4.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany które wprowadza producent bądź dystrybutor, nie informując o tym fakcie Sprzedawcy.

5.1.  Zamówienia można składać przez całą dobę, przez cały rok. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do wstrzymania przyjmowania i realizacji zamówień w następujących przypadkach:

 1. a) w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy,
 2. b) w przypadku wyczerpania stanu magazynowego towaru,
 3. c) w czasie przerw technicznych koniecznych do poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego,
 4. d) z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

5.2. W celu złożenia zamówienia, Klient/Użytkownik Sklepu Internetowego zobowiązany jest podać aktualne i zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe, teleadresowe – w tym adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej (e-mail). Jest to konieczne do wykonania obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży.

5.3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta sklepu/ Użytkownika. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej przedstawiony w procesie Zamawiania wysłana zostaje wiadomość celem potwierdzenia złożenia zamówienia. Jest ono równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta sklepu/Użytkownika zawarcia Umowy sprzedaży.

5.4. Wybór formy płatności (płatność w trakcie zamawiania za pomocą płatności on-line realizowanej przez partnera lub finalizacją transakcji pobraniowej wybranemu kurierowi), gdzie Klient/Użytkownik zobowiązany jest do wyboru jednej z powyższych. 

5.5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5.6. W przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze, Sprzedawca natychmiast po potwierdzeniu przez Klienta/Użytkownika Umowy sprzedaży, przystępuje do realizacji zamówienia.

5.7. W przypadku braku możliwości wykonania Umowy sprzedaży zgodnie z zamówieniem Klienta sklepu/Użytkownika spowodowanym brakiem którejkolwiek z pozycji zamówienia, z Klientem sklepu/Użytkownikiem skontaktuje się pracownik Sprzedawcy w celu ustalenia zasad wykonania Umowy sprzedaży. Zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji, gdy Klient sklepu/Użytkownik wyrazi na to zgodę. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Klienta sklepu/Użytkownika, Umowa sprzedaży wygasa.

5.8. Termin Dostawy zamówionych towarów zazwyczaj nie przekracza 3 dni robocze, od daty wpłynięcia należności na konto wskazane przez Sprzedawcę lub chwili potwierdzenia chęci zapłaty za towar przy odbiorze, jednakże Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia towaru w terminie późniejszym, nie przekraczającym 7 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy sprzedaży.

5.9. Klient sklepu/Użytkownik ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Podpis Klienta sklepu/Użytkownika na liście przewozowym, oznacza potwierdzenie zgodności Dostawy z Umową Sprzedaży.

5.10. Oferta dostępna jest do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane o czym Klient sklepu/Użytkownik zostanie poinformowany drogą telefoniczną, lub pocztą elektroniczną przez pracownika Sprzedawcy.5.1

6.1. Klienci sklepu/Użytkownicy mogą korzystać z następujących form płatności: płatność za pobraniem, uiszczana w gotówce w momencie odbioru towaru lub płatność przelewem bankowym w formie tradycyjnej zgodnie z przekazanymi danymi bankowymi.

6.2 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

„Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro” Autopay S.A.

7.1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym podane są w złotych polskich, są cenami brutto. Ceny podane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów Dostawy, która jest doliczana oddzielnie do zamówienia.

7.2. Podane ceny są aktualne w chwili składania zamówienia przez Klienta sklepu/Użytkownika.

7.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych w sklepie, zakończenia sprzedaży przed określonym na stronie Sklepu internetowego czasem i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

8.1. Klient sklepu/Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni od dnia odebrania przesyłki z zamówionym towarem, który jest towarem niepersonalizowanym,  składając w tym celu Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie lub kontaktując się ze wskazanym numerem telefonicznym Sklepu.

8.2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient sklepu/Użytkownik otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionego towaru, przy czym zobowiązany jest odesłać otrzymany towar w stanie niezmienionym, oryginalnie zapakowany i nie uszkodzony wraz z czytelnie wypełnioną kartą zwrotu, której wzór otrzyma po wcześniejszym kontakcie z Biurem Sklepu.

8.3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.4. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi sklepu/Użytkownikowi w wypadkach:

 1. a) rozpoczętego za zgodą Klienta/Użytkownika świadczenia usług, gdy rozpoczęcie to nastąpiło przed upływem czternastodniowego terminu, w którym Klient sklepu/Użytkownik może odstąpić od Umowy Sprzedaży,
 2. b) dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta sklepu/Użytkownika ich oryginalnego opakowania,
 3. c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 4. d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta sklepu/Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 5. e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 6. f) dostarczania prasy,
 7. g) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

8.6. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Klient sklepu/Użytkownik i nie podlega on zwrotowi.

8.7. Produkty personalizowane (zaproszenia ślubne, winietki, numery stolików, menu, podziękowania, metryczki) nie podlegają zwrotowi, zgodnie z art. 38. ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Towary te są nieprefabrykowane i produkowane według konkretnej specyfikacji konsumenta. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb.

Zamówione produkty ze specjalnymi wytycznymi służące do zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, tj. niepowtarzalne, spersonalizowane, wykonane na indywidualne potrzeby klienta nie podlegają możliwości odstąpienia od umowy.

9.1. Wszystkie produkty będące w ofercie wyjatkowa-okazja.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy. Sklep wyjatkowa-okazja odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów zgodnie z art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

9.2. Wyjatkowa okazja dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób.

9.3. Reklamacja może być wniesiona w formie pisemnej (przesłana na adres: ul. Warszawska 229, 25-551 Kielce) lub elektronicznej (przesłana na adres wyjatkowa.okazja.pl@gmail.com ).

9.4. Wyjatkowa okazja zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni liczonych od jej wniesienia.

9.5. Kupujący ma obowiązek poinformować sklep wyjatkowa-okazja.pl o wadzie towaru i określić swoje żądanie w ramach rękojmi do roku od jej zauważenia. W przeciwnym razie roszczenie reklamacyjne przedawnia się.

10.1 Podczas korzystania ze Sklepu internetowego (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień, zapisu do newslettera) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych.

10.2 Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt 10.1 jest wyjatkowa-okazja.pl

10.3 W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami za pomocą wiadomość e-mail na adres: 

10.4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować drogą e-mailową pod adresem: wyjatkowa.okazja.pl@gmail.com. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

10.5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

10.6. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności.

11.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

11.2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w związku z działalnością sklepu internetowego będą rozwiązywane przez nich polubownie. Jedynie w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia każda ze stron będzie mogła skierować sprawę do rozpoznania przez Sąd Powszechne właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w serwisie wyjatkowa-okazja.pl